สถานที่ท่องเที่ยว Interesting Places

หาดเจ้าสำราญ
หาดเจ้าสำราญ เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาแต่สมัยโบราณ มีประวัติเล่ากันมาว่าสมเด็จพระนเรศวร เคยเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน จนชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่าหาดเจ้าสำราญ

แหลมผักเบี้ย
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เป็นพื้นที่แปลงทดลองของโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน และสถานีบำบัดน้ำเสียชุมชน รวมถึงยังเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีสะพานไม้ทอดยาวเลียบป่าชายเลนถึงชายหาดรวมระยะทางทั้งสิ้น 680 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญ สามารถพบนกน้ำขนาดใหญ่ เช่น กระสานวล นกยางโทนใหญ่ และนกชนิดอื่นๆ อีกมาก

แหลมหลวง
แหลมหลวงตั้งอยู่ในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม ลักษณะเป็นปลายแหลมของหาดทรายขาว ที่ยื่นยาวออกไปในทะเลถึง 2 กิโลเมตร เป็นชายทะเลที่สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

วัดเขาตะเครา
วัดเขาตะเคราตั้งอยู่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว เรียกกันว่า หลวงพ่อเขาตะเครา มีประวัติเล่าถึงหลวงพ่อองค์นี้ว่าเป็นพระพี่พระน้อง 3 องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง 5 องค์คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ นครปฐม

พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน
พระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืน เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นที่เมื่อ พ.ศ.2453 โดยสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน พระราชวังบ้านปืน เป็นอาคารที่มีความงามทางด้านสถาปัตยกรรม และสิ่งตกแต่งภายในแบบยุโรป

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2402 และโปรดที่จะมาประทับเป็นครั้งคราวและทรงใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ปัจจุบันเขาวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2466 ได้รับขนานนามว่า "พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง"